Privacy

Disclaimer & Privacy

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informa.e in deze website soms niet volledig, niet actueel of zelfs onjuistheden bevatten. De beheerder van deze website is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie uit deze website. Het gebruik van de informa.e geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan al.jd in overleg met een professioneel financieel adviseur. In overleg met een financieel adviseur kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriEelijke toestemming van de individuele houders van het auteursrecht.

Realisatie: Dutch Media Lab