Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeG niet de intenHe gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online acHviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dmvh.nl, dan zullen wij deze informaHe verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten aan u te kunnen leveren
- De Miranda Verzekeringen & Hypotheken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een weOelijke verplichHng. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Miranda Verzekeringen & Hypotheken blijG verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken gebruikt alleen technische en funcHonele cookies. En analyHsche cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website opHmaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaHe die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correcHe of verwijdering sturen naar info@dmvh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw idenHteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Miranda Verzekeringen & Hypotheken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeG dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dmvh.nl. De Miranda Verzekeringen & Hypotheken heeG de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'hOps' en het hangslotje in de adresbalk.

Wijziging van deze privacyverklaring

De Miranda Verzekeringen & Hypotheken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmaHg te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Realisatie: Dutch Media Lab